... Дрогобицька Духовна Семінарія - УГКЦ - Наукові записки Дрогобицької духовної семінарії - Наукові записки ДДС. 6
header-dds1
header-dds2
header-dds3

ВСТУПНА КАМПАНІЯ

Дрогобицька духовна семінарія
оголошує про набір студентів
на 2024-2030 
навчальні роки

Фотогалерея

Підтримайте/Support Us

Допомогти у вихованні майбутніх священиків

Ukrainian (Ukraine)English (United Kingdom)

Перекласти на...

АРХІВ СТАТЕЙ

< травня 2024 >
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Наші відвідувачі

 Погода в Україні
 
Проект "Оцифрована традиція"

Наукові записки ДДС. 6
PDF Друкувати
Обкладинка книги Наукові записки ДДС. 6
Сторінки: 326
Бібліотека: Видання Дрогобицької духовної семінарії
Location name: Дрогобицька духовна семінарія
Рік: 2021
Візитів: 26603
Голоси користувачів:  / 1
PoorСупер 
Опис

Шостий випуск «Наукових записок Дрогобицької духовної семінарії» поділений на 3 частини. Перша частина містить статті викладачів семінарії, поділені на чотири тематичні секції: біблійно-богословську, патристично-філософську, літургійно-історичну та пастирсько-канонічну. До другої частини ввійшли рецензії та огляди окремих книг. У третій частині – «Різне» міститься, зокрема, стаття про громадську діяльність священомученика Северина Бараника у Дрогобичі.


* Наукові записки Дрогобицької духовної семінарії. Випуск 6. – Дрогобич 2021. – 326 с.ЗМІСТ 6 ВИПУСКУ

ЗМІСТ 3

ЧАСТИНА І. СТАТТІ ВИКЛАДАЧІВ ДРОГОБИЦЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 5
А. Біблійно–богословська секція 6
о. Мирон БЕНДИК. Основи київської еклезіології 6
о. Тарас КОБЕРИНКО. Таїнство Покаяння: морально–пастирські аспекти 39
о. Андрій КОБІЛЬНИК. Композиційний аналіз псалма 27 51
о. Ростислав ПРИРІЗ. Символізм умивання ніг на Тайній вечері (Йо 13,1–20). Екзегетично–богословське дослідження 71
Б. Патристично–філософська секція 86
Богдан ЗАВІДНЯК. Богопізнання Северина Боеція 86
о. Роман ФЕДЬКО. Найосновніші духовні теми преподобного Ісаака Сирійського у слов’янському прочитанні: молитва, смирення та милосердя 119
В. Літургійно–історична секція 131
о. Андрій БУНЬ. Духовна хорова спадщина Максима Березовського як синтез української культури та загальноєвропейських мистецьких настроїв 131
о. Володимир ІВАСІВКА. Зародження і становлення κοινὴ διάλεκτος в гелленістичний період 142
о. Олег ЧУПА. Протистояння спокусливим думкам у творі Євагрія Понтійського «Ἀντιρρητικός». Проти думок розпусти 154
о. Юрій ХАМУЛЯК. Труднощі російської православної місії серед мусульман Казанського краю у ХІХ ст. 179
Ігор ШУМЕЙ. Милозвучність української мови як елемент риторики богословського тексту 189
Г. Пастирсько–канонічна секція 197
о. Роман АНДРІЙОВСЬКИЙ. Статус Синоду Єпископів Києво–Галицького Верховного Архиєпископства. Деякі еклезіологічно–канонічні міркування у 10–ий рік створення митрополій УГКЦ в Україні (2011–2021) 197
о. Петро ВОЙТОВИЧ. Приписання навернених некатоликів до Церкви свого права (кан. 35 ККСЦ) 233
о. Олег КЕКОШ. Проблематика освіти в контексті «філософії серця» Памфіла Юркевича 245
о. Віталій ЛЕСНЯК. Правосильність та дозволеність Таїнства Подружжя в актуальному законодавстві УГКЦ 258
ЧАСТИНА ІІ. РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ 287
Ігор БРИНДАК. Вірити чи не вірити? До дискусії про авторство «Двох царств» 289
Богдан ЗАВІДНЯК. Рецензія на книгу Сальватора Лілли «Діонісій Ареопагіт і християнський платонізм» 295
Богдан ЗАВІДНЯК. Рецензія на книгу Йозефа Зайферта “Пізнання досконалого. Шляхи розуму до Бога” 298
ЧАСТИНА ІІІ. РІЗНЕ 301
Ігор ЧАВА, о. Роман АНДРІЙОВСЬКИЙ. Отець Северин Бараник (1889–1941) і його участь у громадському житті Дрогобича 303
Теми курсових робіт студентів IV-го курсу Дрогобицької духовної семінарії у 2020 р.Б. 319
Теми дипломних робіт випускників Дрогобицької духовної семінарії у 2020 р.Б. 320
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ МАТЕРІАЛІВ ВИПУСКУ 321
TABLE OF CONTENTS 323
Публікації Дрогобицької духовної семінарії 325

TABLE OF CONTENTS
TABLE OF CONTENTS (Ukrainian) ………………………………………….3
PART I. ARTICLES BY THE ACADEMIC STAFF ……………………...….5
A. Biblical Theological Section …………………………………………………..6
Fr. Myron BENDYK. The Principles of Kyivan Ecclesiology …………………...6
Fr. Taras KOBERYNKO. The Sacrament of Repentance: Moral and Pastoral Aspects …………………………………………………………...................39
Fr. Andriy KOBILNYK. The Compositional Analysis of Psalm 27 ……………51
Fr. Rostyslav PRYRIZ. The Symbolism of the Washing of Feet at the Last Supper (Jn 13: 1-20). Exegetical and Theological Research ......................................71
B. Patristic and Philosophical Section…………………………………...……...86
Bohdan ZAVIDNYAK. The Knowledge of God in Severinus Boethius ..………86
Fr. Roman FEDKO. The Main Spiritual Themes of St. Isaac the Syriaan in Slavic Literature: Prayer, Humility and Mercy ………..………………………….119
C. Liturgical and Historical Section …………………………………...……...131
Fr. Andriy BUN. Maksym Berezovsky's Spiritual Choral Heritage as a Synthesis of Ukrainian Culture and Pan-European Artistic Sentiments …………..…131
Fr. Volodymyr IVASIVKA. The Origin and Formation of the κοινὴ διάλεκτος in the Hellenistic Period …………………………………….………………..142
Fr. Oleh CHUPA. Confrontation with Seductive Thoughts in the Ἀντιρρητικός of Evagrius Ponticus. Fighting Thoughts of Fornication ……………..………..154
Fr. Yuriy KHAMULYAK. Difficulties of the Russian Orthodox Mission among the Muslims of the Kazan Region in the XIX century ……………...……..179
Ihor SHUMEY. The Euphony of the Ukrainian Language as an Element of the Rhetoric of a Theological Text ……………………………………............189

D. Pastoral and Canonical Section …………………………………...……….197
Fr. Roman ANDRIYOVSKYY. The Status of the Synod of Bishops of the Kyiv-Halych Major Archeparchy. Some Ecclesiological and Canonical Remarks in the 10th Year of the Establishment of the Ukrainian Greek-Catholic Church`s Metropolias in Ukraine (2011–2021) …………………………..…………197
Fr. Petro VOYTOVYCH. The Ascription of Non-Catholics to a Church Sui Iuris (can. 35 CCEO) …………………….…………………………….………..233
Fr. Oleh KEKOSH. Problems of Education in the Context of the "Philosophy of the Heart" of Pamfil Yurkevych ………………...…………………………245
Fr. Vitaliy LESNYAK. The Validity and Liceity of the Sacrament of Marriage in the Current Legislation of the Ukrainian Greek-Catholic Church ………...258
PART II. REVIEWS ...………………………………………..…………….....287
Ihor BRYNDAK. To Believe or not to Believe? The Discussion about the Authorship of the "Two Kingdoms"……………………….........................289
Bohdan ZAVIDNYAK. Review of Salvatore Lilla's "Dionysius the Areopagite and Christian Platonism" ……..……………………………………………295
Bohdan ZAVIDNYAK. Review of Josef Seifert's “Knowledge of the Perfect One: Ways of Reason to God” ……………………………………..……………298
PART IІI. VARIA …………………………………………………...………...301
Ihor CHAVA, Fr. Roman ANDRIYOVSKYY. Fr. Severyn Baranyk (1889–1941) and his Participation to the Public Life in Drohobych ………………….....303
Topics of Term Papers of Fourth-year Students of the Drohobych Seminary in 2020 …...319
Topics of Diploma Papers of Graduates of the Drohobych Seminary in 2020 .……320
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS OF THE ISSUE …………......321
TABLE OF CONTENTS (ENGLISH) ………………………………………323
Publications of the Drohobych Seminary ………………………………………325

Дата: Середа, 17 лютого 2021 12:19

Додати коментар


Захисний код
Оновити